KŻR LOK Snajper

Poznań

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
O nas
Email Drukuj PDF

PREZES

Płk dypl. (r.) inż. Leszek Kędra po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Hetmana Koronnego Stefana Czarnieckiego, w roku 1969 rozpoczął zawodową służbę wojskową. W trakcie służby wojskowej pełnił różne funkcje służbowe. W roku 1998 rozkazem Ministra Obrony Narodowej odszedł ze służby wojskowej przechodząc na emeryturę. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał na kontaktach z siłami zbrojnymi. Przez pewien okres czasu szkolił młodych adeptów z zakresu sztuki wojskowej skupionej w szeregach Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, kiedy to w roku 1999 został wybrany Wiceprezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu. Od tego czasu ponownie zaczął szkolić członków Klubu oraz jego sympatyków. Wielokrotnie organizował wszelkiego rodzaju pogadanki z zakresu wojskowości. Organizował szkolenia strzeleckie na terenie Bojowej Strzelnicy Piechoty Biedrusko – Olszynka. W roku 2005 na zjeździe Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju został wybrany Wiceprezesem Zarządu Rejonowego LOK w Poznaniu. Po wyborze nie zaprzestał być członkiem klubu i jego Wiceprezesem. W roku 2010 na walnym zebraniu członków Klubu został wybrany Prezesem po ustępującym wieloletnim Prezesie Klubu śp. ppor. (r.) Mieczysławie Rochowiaku któremu to walne zebranie powierzyło obowiązki Wiceprezesa. Ponownie w roku 2010 kol. Leszek Kędra został wybrany na pięcioletnią kadencję Wiceprezesem Zarządy Rejonowego LOK w Poznaniu. Przez cały okres działalności w strukturach LOK współpracował z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Organizował i organizuje Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, odbywający się corocznie w miesiącu wrześniu. Ponadto jest organizatorem corocznych zawodów strzeleckich z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie, zawodów strzeleckich z Okazji Dnia Kobiet oraz szeregu szkoleń z zakresu posługiwania się bronią palna będącą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Po raz XV jest organizatorem Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO „Snajper”.

Za swoją działalność społeczną został wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi i resortowymi MON i LOK. Między innymi:

 • Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
 • Złotą Odznaką za Zasługi dla Sportu
 • Złotym Medalem za Zasługi dla LOK

Kol. Leszek Kędra posiada uprawnienia instruktora sportu z zakresu strzelectwa. Uprawnienia takie nadawane są przez Ministra Sportu i Turystyki.

WICEPREZES

St. bryg. (r.) mgr inż. Paweł Smolarek po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej od roku 1979 do roku 2009 pełnił służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2010 rozkazem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odszedł ze służby w PSP przechodząc na emeryturę. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał na kontaktach ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu a przede wszystkim z kadetami szkoły skupionymi w szeregach Ligi Obrony Kraju w Poznaniu. W roku 2010 został wybrany Wiceprezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu. Wielokrotnie organizował wszelkiego rodzaju pogadanki z zakresu wojskowości. Organizował szkolenia strzeleckie na terenie Bojowej Strzelnicy Piechoty Biedrusko – Olszynka. Przez cały okres działalności w strukturach LOK współpracował z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Jest współorganizatorem Międzynarodowe Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, odbywającego się corocznie w miesiącu wrześniu. Ponadto jest współorganizatorem corocznych zawodów strzeleckich z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie, zawodów strzeleckich z Okazji Dnia Kobiet oraz szeregu szkoleń z zakresu posługiwania się bronią palna będącą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Po raz kolejny jest współorganizatorem Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO „Snajper 2011”.

Za swoją działalność społeczną został wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi i resortowymi MON i LOK, między innymi:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • Krzyżem za dzielność i Odwagę
 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Medalem za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił
 • Zbrojnych RP
 • Brązową Odznaką za Zasługi dla Sportu
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla LOK

Kol. Paweł Smolarek posiada patent strzelecki oraz licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

SKARBNIK

Kol. Alma Karoń z wyuczonego zawodu jest fotografikiem. Córka żołnierza zawodowego. Od ukończenia szkoły średniej przez cały czas pracowała w służbie zdrowia. Od roku 1999 pracowała w kasie Chorych a po reorganizacji w Narodowym Funduszu Zdrowia jako urzędnik państwowy. W roku 2003 kol. Alma została przyjęta do Klubu Żołnierzy rezerwy LOK „Snajper” przez ówczesnego Prezesa śp. Mieczysława Rochowiaka. Od tego momentu zaczęła się jej przygoda z Klubem. W tym czasie uczestniczyła w szeregu zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub na terenie kraju oraz reprezentowała Klub na arenie międzynarodowej. W roku 2006 zostały jej powierzone obowiązki skarbnika Klubu, które to pełni do dnia dzisiejszego.

Za swoją działalność społeczna w Lidze Obrony Kraju została wyróżniona:

 • Brązowym Medalem za Zasługi dla LOK
 • Złotym Medalem za zasługi dla LOK
 • Brązową odznaką za Zasługi dla Sportu
 • Medalem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Kol. Mjr Władysław Faltyński w roku 1969 rozpoczął zawodową służbę wojskową. Kiedy to w roku 1996 odszedł z zawodowej służby wojskowej do rezerwy, nie zaprzestał kontaktów z służbami mundurowymi. W roku 2001 wstąpił do Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, a następnie do Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu. W Klubie Żołnierzy Rezerwy powierzono mu odpowiedzialna funkcję jaką jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu. Jak członek Klubu propaguje służbę wojskową wśród młodzieży zrzeszonej w LOK a także wśród młodych członków Klubu. Szczególnie zasłużył się w prezentacji obronności na arenie międzynarodowej. Czynnie współpracuje z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, organizując szereg turniejów strzeleckich dla młodzieży, a także dla Kierowniczej Kadry Garnizonu Poznań. Wielokrotnie uczestniczył i uczestniczy w przygotowaniach do Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, który to jest każdorazowo organizowany w miesiącu wrześniu. Ponadto kol. Władysław bierze czynny udział w biegach na orientację których to jest współorganizatorem.

Za całokształt patriotyczno-obronnej i sportowej działalności na rzecz umacniania obronności kraju kol. mjr Władysław Faltyński został odznaczony:

 • Złotym Krzyż Zasługi
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla LOK
 • Brązową i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Sportu
 • Medal Honorowy Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

CZŁONEK ZARZĄDU ds. kontaktów z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego

Kol. Ireneusz Erenc z wyuczonego zawodu jest technikiem mechanikiem. Po ukończeniu szkoły średniej swoją pierwsza prace podjął w roku 1972 w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych. W roku 1977 został przeniesiony do dalszej pracy w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych a od roku 2011 po prywatyzacji do Centrum Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych. Od 1990 roku członek Ligi Obrony Kraju w Poznaniu jednocześnie współzałożyciel Koła 71/90 „Orzeł”. W latach 1993 – 2003 był jego Wiceprezesem. W 2003 roku po połączeniu się kół „Orzeł” i „Sokół” Swarzędz powstał Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Jastrząb” w Swarzędzu w którym był członkiem Zarządu Klubu. Od roku 2005 pełni w Klubie funkcje Prezesa. W roku 2008 został członkiem Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa. W roku 2009 kol. Ireneusz Erenc został członkiem Komisji rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W roku 2010 został powołany na członka Zarządu Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu ds. kontaktów z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Od roku 2011 członek Rejonowej Organizacji LOK oraz członek Wielkopolskiej Organizacji LOK.

Posiada następujące odznaczenia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Złoty Medal za Zasługi dla LOK
 • Brązowa Odznaka za Zasługi dla Sportu
 • Medal Honorowy Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów
 • Sił Zbrojnych RP
 • Medal za Wybitne Zasługi dla LOK

Posiada uprawnienia osoby dopuszczonej do posiadania broni. Jest instruktorem strzelectwa sportowego, sędzią strzeleckim klasy pierwszej.

CZŁONEK ZARZĄDU ds. kontaktów zagranicznych – tłumacz języka angielskiego

Kol. Marcin Domiter po ukończeniu studiów wyższych podjął pracę jako nauczyciel akademicki języka angielskiego . W roku 2005 wstąpił do Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, a następnie do Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu. Po krótkim okresie czasu odszedł z Klubu po to aby wspólnie z innymi członkami założyć Klub Żołnierzy Rezerwy „Grot”. Po rozwiązaniu Klubu „Grot” kol. Marcin powrócił do KŻR LOK „Snajper” gdzie powierzono mu odpowiedzialna funkcję jaką jest tłumacz języka angielskiego. Jak członek Klubu zasłużył się w prezentacji obronności na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie uczestniczył i uczestniczy w przygotowaniach do Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, który to jest każdorazowo organizowany w miesiącu wrześniu.

Za całokształt patriotyczno-obronnej i sportowej działalności na rzecz umacniania obronności kraju kol. Marcin Domiter został odznaczony:

 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Brązowym Medalem za Zasługi dla LOK
 • Brązową i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Sportu
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj10
Wczoraj19
W ostatnim tygodniu29
W ostatnim miesiącu300
Wszystkie29597